Wanneer u het lidmaatschaps formulier of het aanvullenden formulier die in het kader van de nieuwe Privacywet is opgesteld heeft ondertekend bent u akkoord gegaan met de algemene voorwaarden die er aan het lidmaatschap zijn verbonden. Deze hebben we hieronder voor u samengevat. 

Lidmaatschap.

Het lidmaatschap gaat in per eerste dag van de volgende maand na aanmelden.
De actuele contributie tarieven kunt u terugvinden op deze pagina.
Bij opzegging van het lidmaatschap dient er een opzegtermijn van één maand in acht te worden genomen, ingaande de eerstvolgende kalendermaand na de opzegging.

Machtiging.

Contributiebetaling vind plaats via een automatische incasso.
Met het ondertekenen van het inschrijfformulier machtigt u Fanfareorkest De Hoop tot wederopzegging de bedragen, die op grond van de overeenkomst verschuldigd zijn, af te schrijven van zijn/haar bank- of girorekening.
U als lid bent bekend met het recht om binnen 56 dagen na automatische afschrijving de bank of giro te verzoeken de afschrijving ongedaan te maken.
Als u deze machtiging wil stopzetten, dan zal u Fanfareorkest De Hoop hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte stellen.

Gebruik persoonsgegevens.

De in het inschrijfformulier ingevulde gegevens worden gebruikt voor de ledenadministratie en de financiële administratie. 
De persoonsgegevens gaan alleen buiten de vereniging wanneer dit nodig is om onze activiteiten uit te kunnen voeren.
Uw email adres wordt alleen gebruikt voor informatie die wij aan u sturen over de vereniging.

Tijdens optredens, repetities en acties kunnen er foto’s wordengemaakt die wij gebruiken voor promotie van de vereniging.

Met het ondertekenen van het inschrijfformulier bent u akkoord gegaan dat wij de foto’s, en ook een naam van het evenement hierbij te mogen gebruiken voor de promotie van de vereniging en artikelen in het clubblad of website.

Privacy Policy.

Fanfareorkest de Hoop hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Fanfareorkest de Hoop houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het doel van verstrekking is het gebruik van de gegevens voor het uitvoeren van de activiteiten die voor de vereniging nodig zijn.
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fanfareorkest de Hoop zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover kan dit via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..